Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02/2023/TT-BXD 02/03/2023 Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
2 06/2022/TT-BXD 29/11/2022 Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
3 44/2022/NĐ-CP 28/06/2022 NGHỊ ĐỊNH 44/2022/NĐ-CP XÂY DỰNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÀ Ở THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
4 38/2022/TT-BTC 10/08/2022 THÔNG TƯ 38/2022/TT-BTC MỨC THU NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
5 16/2022/NĐ-CP 09/03/2022 Nghị định Quy định xử phạt hành chính về xây dựng
6 02/2022/NĐ-CP 21/02/2022 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
7 1600/QĐ-TTg 14/02/2022 Quyết Định 1600/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
8 134/2021/NĐ-CP 11/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
9 99/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công
10 118/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
11 122/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
12 02/2022./NĐ-CP 09/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
13 17/2021/TT-BXD 21/12/2021 Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
14 16/2021/TT-BXD 19/12/2021 Thông tư Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
15 14/2021/TT-BXD 13/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
16 13/2021/TT-BXD 07/09/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
17 12/2021/TT-BXD 07/09/2021 Ban hành định mức xây dựng
18 11/2021/TT-BXD 07/09/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
19 76/NQ-CP 26/08/2021 Nghị Quyết ban hành tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
20 10/2021/TT-BXD 26/08/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
21 08/2021/TT-BXD 01/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
22 04/2021/TT-BXD 29/06/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
23 06/2021/TT-BXD 07/07/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
24 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
25 49/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
26 50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
27 15/2021/NĐ-CP 08/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
28 10/2021/NĐ-CP 21/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
29 09/2021/NĐ-CP 21/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
30 07/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
31 06/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
32 150/2020/NĐ-CP 03/01/2021 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
33 143/2020/NĐ-CP 03/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
34 135/2020/NĐ-CP 17/11/2020 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuổi nghỉ hưu
35 138/2020/NĐ-CP 26/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
36 130/2020/NĐ-CP 08/11/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
37 120/2020/NĐ-CP 21/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
38 115/2020/NĐ-CP 24/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
39 112/2020/NĐ-CP 17/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
40 108/2020/NĐ-CP 13/09/2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
41 107/2020/NĐ-CP 13/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố t
42 106/2020/NĐ-CP 09/09/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
43 104/2020/NĐ-CP 03/09/2020 Nghị định số 104/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
44 101/2020/NĐ-CP 27/08/2020 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngan
45 90/2020/NĐ-CP 16/08/2020 Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
46 03/2020/TT-BXD 27/07/2020 Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
47 85/2020/NĐ-CP 21/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
48 63/2020/QH14 20/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
49 99/NQ-CP 28/06/2020 Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ : Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 99/NQ-CP Ngày ban hành 24/06/2020 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về đẩy mạnh phân
50 62/2020/NĐ-CP 14/06/2020 Nghị định 62/2020/NĐ-CP Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,276
  • Tháng hiện tại32,034
  • Tổng lượt truy cập6,732,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây