Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Thứ tư - 20/04/2022 21:44 43 0
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Trang Mức DVC
I- Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc  
1 1.008891.
000.00.00.H10
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 11 4
2
 
1.008989.
000.00.00.H10
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) 16 4
3 1.008990.
000.00.00.H10
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp 19 4
4 1.008991.
000.00.00.H10
Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 22 4
5 1.008992.
000.00.00.H10
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 26 4
6 1.008993.
000.00.00.H10
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 30 4
7 1.002701.
000.00.00.H10
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 34 4
8 1.003011.
000.00.00.H10
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. 36 4
9 1.008432.
000.00.00.H10
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng  thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 38 4
II- Lĩnh vực Hoạt động Xây dựng  
1 1.009974.
000.00.00.H10
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 40 4
2 1.009975.
000.00.00.H10
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 49 4
3 1.009976.
000.00.00.H10
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 56 4
4 1.009977.
000.00.00.H10
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 63 4
5 1.009978.
000.00.00.H10
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 67 4
6 1.009979.
000.00.00.H10
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 71 4
7 1.009988.
000.00.00.H10
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III 75 4
8 1.009989.
000.00.00.H10
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) 80 4
9 1.009990.
000.00.00.H10
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 84 4
10 1.009991.
000.00.00.H10
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 88 4
11 1.009936.
000.00.00.H10
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III 93 4
12 1.009972.
000.00.00.H10
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 97 4
13 1.009973.
000.00.00.H10
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 102 4
14 1.009980.
000.00.00.H10
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 107 4
15 1.009981.
000.00.00.H10
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C 111 4
16 1.009987.
000.00.00.H10
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, hạng III. 114 4
17 1.009982.
000.00.00.H10
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III. 119 4
18 1.009983.
000.00.00.H10
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  hạng II, hạng III 126 4
19 1.009928.
000.00.00.H10
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III 133 4
20 1.009984.
000.00.00.H10
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất hoặc hư hỏng) 141 4
21 1.009985.
000.00.00.H10
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 145 4
22 1.009986.
000.00.00.H10
Cấp Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 149 4
II- Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản  
1 1.010746.
000.00.00.H10
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư 156 4
2 1.010747.
000.00.00.H10
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư 168 4
3 1.002572.
000.00.00.H10
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 180 4
4 1.002625.
000.00.00.H10
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 186 4
IV- Lĩnh vực Nhà ở và công sở  
1 1.007748.
000.00.00.H10
Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài 195 4
2 1.007750.
000.00.00.H10
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua 197 4
3 1.010005.
000.00.00.H10
Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 199 4
4 1.010006.
000.00.00.H10
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 204 4
5 1.010007.
000.00.00.H10
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 209 4
6 1.010009.
000.00.00.H10
Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) 214 4
7 1.007762.
000.00.00.H10
Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. 216 4
8 1.007763.
000.00.00.H10
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 218 4
9 1.007764.
000.00.00.H10
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 221 4
10 1.007765.
000.00.00.H10
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước 235 4
11 1.007767.
000.00.00.H10
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 246 4
12 1.007766.
000.00.00.H10
Cho thuê  nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 252 4
13 1.006873.
000.00.00.H10
Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư 256 4
14 1.006876.
000.00.00.H10
Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 261 4
V- Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1 1.009794.
000.00.00.H10
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. 266 4
2 2.001116.
000.00.00.H10
 
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 273 4
3 1.002621.
000.00.00.H10
 
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 278 4
4 1.002515.
000.00.00.H10
 
Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động 282 4
5 1.009788.
000.00.00.H10
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh 288 4
6 1.009791.
000.00.00.H10
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 290 4
VI- Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
1 1.006871.
000.00.00.H10
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 292 4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,478
  • Tháng hiện tại79,776
  • Tổng lượt truy cập5,070,329
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây