Ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ ba - 25/04/2017 05:02 11.799 0

 ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             CHI BỘ 1                                           Đồng Xoài, ngày  17  tháng  4  năm 2017

                    *

         Số:  02-QĐ/CB1  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ 1

nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định 98-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong cơ quan;

- Căn cứ Quyết định số 23-QĐ/ĐUK ngày 28/01/2015 của Đảng bộ Sở Xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ VI (2015 - 2020).

- Theo đề nghị của Cấp ủy Chi bộ 1,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế làm việc của Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Điều 2. Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                 T/M CẤP ỦY CHI BỘ

- Đảng bộ Sở;                                                                                              Bí thư

- Như Điều 2;

- Lưu CB;

                                                                                                    Huỳnh Thị Ngọc Mai

 


ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             CHI BỘ 1                           

                    *

QUY CHẾ

Làm việc của Cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/CB1

ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chi bộ 1)

Chương I

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng, lãnh đạo Chi bộ thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lên nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho công chức, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cấp trên theo quy định.

- Kịp thời phổ biến, quán triệt để công chức, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho công chức, đảng viên. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

- Lãnh đạo công chức, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng

- Lãnh đạo công chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công chức, đảng viên và quần chúng.

- Lãnh đạo công chức, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức

- Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế làm việc của cơ quan.

- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

- Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với công chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan và lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

- Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu công chức tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

- Lãnh đạo Tổ Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan.

- Lãnh đạo các đoàn thể, công chức, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên.

- Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là công chức lãnh đạo chủ chốt.

- Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.                         

- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Giáo dục, rèn luyện đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ

1. Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Mọi chủ trương, công tác lớn đều phải được Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.

2. Chi bộ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng Nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể là cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Chi bộ. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư

1. Bí thư Chi bộ

a) Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Sở Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính đảng, công tác xây dựng Đảng, thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Lập chương trình công tác quý, năm; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Cấp ủy.

c) Chuẩn bị nội dung và các vấn đề cần đề xuất để đưa ra Chi bộ xem xét quyết định; chủ trì các cuộc họp của Chi bộ và kết luận. Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách; bảo đảm cho sinh hoạt của Chi bộ đúng định kỳ; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ Chi bộ.

d) Thay mặt Chi bộ ký các Nghị quyết, văn bản khác của Chi bộ.

2. Phó Bí thư Chi bộ

a) Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật; công tác đoàn thể, tuyên truyền.

b) Chỉ đạo việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ.

c) Thay mặt Bí thư Chi bộ chủ trì các cuộc họp khi Bí thư đi vắng hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chi bộ về nhiệm vụ được giao.

d) Chịu trách nhiệm soạn thảo một số văn kiện, báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Chi ủy viên

a) Phụ trách công tác đảng vụ. Thư ký các cuộc họp Cấp ủy Chi bộ.

b) Phụ trách thu đảng phí, quỹ đảng của đảng viên và nộp đảng phí lên Đảng ủy.

c) Trực tiếp phụ trách Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo viên cơ sở.

4. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ:

a) Nhiệm vụ của các đảng viên do Bí thư Chi bộ phân công; đảng viên có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm chỉnh quy định về những điều đảng viên không được làm, xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

b) Thực hiện giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương III

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương, Nghị quyết đều phải được bàn bạc thống nhất quyết định theo đa số.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Hàng tháng, căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Sở Xây dựng, Cấp ủy Chi bộ chuẩn bị nội dung để sinh hoạt Chi bộ, thống nhất thời gian, địa điểm họp Chi bộ; triển khai nội dung họp định kỳ ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng bộ.

2. Định kỳ tổ chức tổng kết đánh giá sự chỉ đạo của Cấp ủy, kiểm điểm tập thể, cá nhân, phân loại đảng viên, phân loại Chi bộ, xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Đảng bộ.

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chi bộ họp định kỳ 1 tháng 1 lần, sau phiên họp định kỳ của Đảng bộ Sở Xây dựng (1 - 3 ngày).

2. Chi bộ thực hiện chế độ thông tin qua các hình thức: Hội nghị và thông báo bằng văn bản; báo cáo theo tháng, quý, năm, lập và gửi các báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định. Thông tin, báo cáo phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, trung thực, kịp thời.

3. Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ đối với Chi bộ; đồng thời Chi bộ thực hiện đúng chế độ báo cáo với Đảng bộ theo yêu cầu.

Điều 8. Kiểm tra, giám sát

1. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể, chấp hành pháp luật, quy định của cơ quan cũng như mối quan hệ với Cấp ủy, nhân dân nơi đảng viên cư trú.

2. Đảng viên có quyền chất vấn Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên về mọi vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của đảng viên. 

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 9. Các mối quan hệ

1. Với Đảng bộ Sở Xây dựng

Chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng bộ Sở Xây dựng.

2. Với lãnh đạo phòng (các phòng chuyên môn sinh hoạt trong Chi bộ)

a) Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa Chi bộ và lãnh đạo các phòng thuộc Chi bộ là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ theo chế độ Thủ trưởng trên cơ sở các Nghị quyết của Chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.

b) Chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để Trưởng phòng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Trưởng phòng thường xuyên báo cáo với Chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp tới của đơn vị. Chi bộ thảo luận, ra Nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.

c) Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết, Trưởng phòng trao đổi thống nhất với Chi bộ để tổ chức thực hiện và báo cáo với Đảng bộ trong phiên họp gần nhất.

3. Với tổ chức đoàn thể

a) Chi bộ lãnh đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện để Tổ Công đoàn, Chi đoàn hoạt động nhằm phát huy vai trò trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng các cấp.

b) Nắm vững và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong đơn vị đối với Đảng.

4. Với cấp ủy và chính quyền địa phương

Chi bộ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Cấp ủy và chính quyền địa phương (nơi cơ quan đóng trụ sở) và nơi có công chức, đảng viên của cơ quan cư trú để phối hợp công tác và quản lý công chức, đảng viên.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế và có ý kiến đóng góp, bổ sung, từng bước xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ.

2. Trong quá trình thực hiện, Chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,665
  • Tháng hiện tại2,324
  • Tổng lượt truy cập4,360,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây