Xác nhận công trình xây dựng

Thứ tư - 13/09/2017 22:20 2.853 0

12. Xác nhận công trình xây dựng. Mã số hồ sơ: T-BPC-283196-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư liên hệ Trung tâm hành chính công để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ.

- Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Xây dựng;

- Đại diện Sở Xây dựng sẽ kiểm tra thực tế công trình đã xây dựng và tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản xác nhận công trình đã xây dựng. Trường hợp công trình không đủ điều kiện xác nhận thì có văn bản gửi trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Đến ngày hẹn trả kết quả, chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công nhận kết quả theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung Tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xác nhận công trình xây dựng;

+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;

+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao Giấy phép xây dựng + bản vẽ xin phép xây dựng (nếu có);

+ Bản vẽ hoàn công (là bản vẽ hiện trạng công trình có chử ký của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn hoặc đơn vị thi công (nếu có));

+ Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Bản sao có chứng thực giấy thẩm duyệt PCCC (nếu có tùy quy mô, tính chất của công trình);

+ Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc thông báo chấp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có tùy quy mô, tính chất của công trình);

          - Số lượng hồ sơ: 01.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư có công trình xây dựng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận công trình xây dựng.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Mẫu đơn đề nghị xác nhận công trình xây dựng.

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 

 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

 

Tôi tên là: ……………………– Chủ đầu tư ………………………

Thường trú tại: …………………………………………………….

Đại diện cho tổ chức đề nghị xác nhận công trình xây dựng: Chủ đầu tư ……….

I/. Tên công trình: …………………………………………..

Địa chỉ công trình: …………………………………………...

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng:

1. Tên hạng mục công trình thứ 1:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

2. Tên hạng mục công trình thứ 2:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

n. Tên hạng mục công trình thứ n:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

II. Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau: (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. …………………………………..

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc./.

                                      Bình Phước, ngày …… tháng …….. năm 20….

                                                                    Người viết đơn

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Tôi tên là: ……………………– Chủ đầu tư ………………………

Thường trú tại: …………………………………………………….

Đại diện cho tổ chức đề nghị xác nhận công trình xây dựng:

Chủ đầu tư ……….

I/. Tên công trình: …………………………………………..

Địa chỉ công trình: …………………………………………...

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng:

1. Tên hạng mục công trình thứ 1:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

2. Tên hạng mục công trình thứ 2:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

n. Tên hạng mục công trình thứ n:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

II. Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau: (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. …………………………………..

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc./.

                                      Bình Phước, ngày …… tháng …….. năm 20….

                                                                    Người viết đơn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Tôi tên là: ……………………– Chủ đầu tư ………………………

Thường trú tại: …………………………………………………….

Đại diện cho tổ chức đề nghị xác nhận công trình xây dựng:

Chủ đầu tư ……….

I/. Tên công trình: …………………………………………..

Địa chỉ công trình: …………………………………………...

Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng:

1. Tên hạng mục công trình thứ 1:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

2. Tên hạng mục công trình thứ 2:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

n. Tên hạng mục công trình thứ n:

- Cấp công trình: …………..

- Diện tích xây dựng: …………..m2.

- Tổng diện tích sàn: ……………m2.

- Kết cấu chủ yếu: …………………………………….

- Số tầng: ……………….

II. Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau: (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. …………………………………..

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc./.

                                     

Bình Phước, ngày …… tháng …….. năm 20….

                                                                                  Người viết đơn

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay792
  • Tháng hiện tại35,689
  • Tổng lượt truy cập4,085,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây