Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Nhà và Bất động sản

Thứ tư - 08/06/2016 23:34 2.629 0

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

        SỞ XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

       

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  997/QĐ-SXD

ngày   06 tháng  6 năm 2016 của Giám đốc Sở Xây dựng)

 
 

 

 


Chương I

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 1. Chức năng

1. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Xây dựng.

2. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về nhà ở:

a) Nghiên cứu xây dựng để tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh quyết định ban hành chương trình, kế hoạch phát trỉển nhà ở của tỉnh, bao gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói chung và các chương trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở, thẩm định các dự án phát triển nhà ở do UBND tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh để tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh ban hành;

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 (năm) năm được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh hoặc bằng nguồn vốn xã hội hóa để tham mưu lãnh đạo Sở UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu cho lãnh đạo Sở tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị của tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

e) Xây dựng, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển quỹ nhà ở công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) theo quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

g) Xây dựng, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản của Trung ương và của tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật;

h) Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc và phương pháp định giá các loại nhà của Nhà nước;

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh;

k) Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;

l) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tham mưu lãnh đạo Sở gửi UBND tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

m) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Về công sở:

a) Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để tham mưu lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Về thị trường bất động sản:

a) Xây dựng, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành;

b) Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

đ) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh;

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

g) Xác nhận công trình xây dựng để làm căn cứ bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chương II

Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Điều 3. Cơ cấu tổ chức gồm

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản gồm một Trưởng phòng và không quá hai (02) Phó trưởng phòng, có từ 03 đến 05 chuyên viên. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của cơ quan do UBND tỉnh giao

1. Trưởng phòng:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo sở giao. Trực tiếp tham mưu cho Ban Giám đốc Sở những nội dung công việc về lĩnh vực nhà ở,  công sở, thị trường bất động sản và các công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

2. Phó trưởng phòng:

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và Trưởng phòng về các công tác của được phân công, giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ công tác về lĩnh vực công sở và các công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

3. Chuyên viên:

Mỗi chuyên viên của phòng được phân công phụ trách theo địa bàn hành chính huyện, thị xã. Chuyên viên chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả giải quyết công việc.

Ngoài ra mỗi chuyên viên còn được giao phụ trách lĩnh vực công tác có tính đặc thù do Trưởng phòng phân công.

Chương III

Mối quan hệ công tác và chế độ làm việc

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tất cả công việc của phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc đã phân công.

2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng điều hành phòng khi có sự phân công của Trưởng Phòng và phải báo cáo lại công việc đã xử lý với Trưởng Phòng.

3. Công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức và các chế độ chính sách, pháp luật hiện hành của Đảng, Nhà nước cũng như những quy định của cơ quan nơi làm việc. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung làm việc của mình trong thực thi nhiệm vụ được phân công.

4. Từ ngày 20 đến 24 hàng tháng phòng tổ chức họp để công chức báo cáo và đánh giá những công việc đã làm được, chưa làm được trong tháng và đăng ký hoàn thành trong kế hoạch tháng tiếp theo để Trưởng phòng tổng hợp báo cáo giao ban hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

5. Phòng thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

Điều 5. Quan hệ công tác

1. Đối với lãnh đạo Sở: Trưởng phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở, được Giám đốc ủy quyền tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác chuyên môn của phòng và đóng góp các ý kiến trong lĩnh vực phòng phụ trách.

2. Đối với phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Phối hợp công tác chặt chẽ, toàn diện để thực hiện tốt nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao, trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương liên quan: Phối hợp, hỗ trợ để đạt hiệu quả công tác. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp, việc thực hiện pháp luật về xây dựng khi được lãnh đạo Sở phân công.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động chịu trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy định này; xác định phạm vi, quyền hạn, phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, viên chức thuộc phòng theo từng chức danh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bổ sung, chỉnh sửa, Trưởng phòng có trách nhiệm phối hợp cùng với Chánh Văn phòng Sở báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

 

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

Tải về : File 

Quyết định: File

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay603
  • Tháng hiện tại8,989
  • Tổng lượt truy cập3,426,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây