Báo cáo kết quả Đại hội Hội Xây dựng Bình Phước Nhiệm kỳ II (2011 - 2016)

Thứ sáu - 24/06/2011 03:18 475 0

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI XÂY DỰNG

Số:   21 /BC-HXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 21 tháng 06 năm 2011

  BÁO CÁO

 KẾT QUẢ ĐẠI HỘI HỘI XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

NHIỆM KỲ II (2011-2016)

I. Báo cáo kết quả đại hội

- Sau 5 năm hoạt động, ngày 15 tháng 06 năm 2011 Hội Xây dựng Bình Phước đã tiến hành tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2011-2016.

* Tổng số hội viên được mời là 165 hội viên

* Tổng số hội viên có mặt tham gia đại hội là 130 hội viên

* Tham dự đại hội có các vị khách mời sau đây:

-  Ông:  Vũ Hùng Việt      : Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam                                                                           

- Ông : Thái Tuấn Anh     :  Phó Đại diện Văn phòng phía Nam – Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Tham dự đại hội còn có Lãnh đạo các Hội bạn: Hội Xây dựng Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Thuận,   Các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình Bình Phước đến tham dự và đưa tin.

Các nội dung chính của đại hội gồm:

1. Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ I  (2006-2011) và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II (2011-2016); nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ I, báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II kết hợp công tác thu chi tài chính hội.

2. Đại hội đã tập trung thảo luận các báo cáo và thống nhất đánh giá: Hoạt động của Hội Xây dựng Bình Phước trong nhiệm kỳ qua đã đạt được một số kết quả và có xu hướng phát triển tốt. Các kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ nhìn chung chưa hoàn thành nhưng cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Đã đã cử người dự hội thảo, các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý trong hoạt động xây dựng. Đã tổ chức tốt các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn, thực sự mở rộng tầm hiểu biết cho đoàn công tác và tạo sự giao lưu thân mật, hiểu biết lẫn nhau giữa các hội rất bổ ích.

Đại hội cũng phân tích, đánh giá những mặt chưa thực hiện được trong hoạt động Hội, cần phải xem xét khắc phục trong thời gian tới như: công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; công tác cung cấp thông tin, tư vấn, hoạt động yểm trợ cho các hội viên; công tác tập hợp tiếng nói chung để đề xuất lên các cơ quan cấp trên, các sở, ban ngành…

 Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội xây dựng tỉnh Bình Phước trong nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2016).

3. Đại hội đã được nghe và góp ý cho dự thảo điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Hội, dự thảo báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II. Đa số hội viên thống nhất cao đối với các dự thảo.

4. Đại hội đã tiến hành bầu BCH mới nhiệm kỳ II (2011-2016). Kết quả 19 người sau đây đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ II là:

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị

01

Huỳnh Anh Minh

Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

02

Nguyễn Hoàng Hùng

Giám đốc Sở Xây dựng

03

Nguyễn Chí Tuyến

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

04

Huỳnh Thanh Dũng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

05

Võ Tất Dũng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

06

Nguyễn Quang Cánh

Phó Giám đốc Sở Công thương

07

Vũ Hồng Liêm

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và PCLB

08

Nguyễn Minh Bình

Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng

09

Trần Văn Chánh

Giám đốc Công ty TNHH cầu đường Đồng Phú

10

Trần Hữu Loan

Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đồng Phú

11

Phạm Xuân Phụng

Giám đốc CN Công ty TNHH – TKĐT – Tư vấn xây dựng Sài việt

12

Võ Thanh Phong

Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng ACC

13

Lê Hùng Cường

Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Hùng Cường

14

Phan Quốc Thìn

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước

15

Ngô Công Danh

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước

16

Vũ Thanh Hải

Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước

17

Phùng Hoa Đức

Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bình Phước

18

Đặng Hoàng Thái

Giám đốc Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng Bình Phước

19

Trần Xuân Hoàng

Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

 

5. Đại hội đã tiến hành bầu cử (giơ tay biểu quyết) bầu Ban kiểm tra, Ban Tài chính của Hội.

- Kết quả 02 người được bầu vào Ban kiểm tra là:

+ Ông Trần Phương Nam            : Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước

+ Ông Võ Thanh Phong                          : Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng ACC

- Kết quả 03 người được bầu vào Ban Tài chính là:

+ Ông Trần Văn Chánh               : Giám đốc Công ty TNHH cầu đường Đồng Phú

+ Ông Hoàng Quốc Trung           : Kế toán trưởng Sở Xây dựng

+ Chị Ngô Thị Mộng Thảo          : Nhân viên Sở Xây dựng

6. Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Hùng Việt, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam – Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam.

Các ý kiến phát biểu đã đánh giá nhìn lại những thành tích, kết quả đạt được của Hội Xây dựng Bình Phước trong nhiệm kỳ I, nêu ra các tồn tại cần khắc phục và chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II.

Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, các ý kiến tham luận của các hội viên, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và đưa vào chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới nhằm hoạt động của Hội mang lại hiệu quả cao hơn.

II. Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ II:

Cùng thời gian đại hội, Ban Chấp hành Hội xây dựng Bình Phước đã họp phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội. Thành phần tham dự họp có 19/19 thành viên Ban Chấp hành, kết quả phiên họp như sau:

1.      Bầu Ban Thường trực Hội

Phiên họp đã tiến hành bầu Ban Thường trực Hội xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ II. Kết quả 06 người sau đây được tín nhiệm 100% bầu vào Ban Thường trực Hội là:

-  Ông Nguyễn Hoàng Hùng   :   Giám đốc Sở Xây dựng

-  Ông Trần Hữu Loan                             :  Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú

-  Ông Trần Văn Chánh                           :  Giám đốc Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú

-  Ông Võ Tất Dũng                                    :  Phó Giám đốc Sở Xây dựng

-  Ông Vũ Thanh Hải                                :  Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước

-  Ông Nguyễn Minh Bình                       :  PTP. Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị -  Sở XD

2. Bầu Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch và Thư ký:

Phiên họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ II. Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Hùng            : Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Chủ tịch

-  Ông Trần Hữu Loan               : Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú, giữ chức vụ Phó Chủ tịch

-  Ông Võ Tất Dũng                    :  Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Bình : Phó trưởng phòng, Sở Xây dựng giữ chức vụ Thư ký

3. Bầu Trưởng Ban kiểm tra:

Ban kiểm tra đã tổ chức họp và thống nhất cử Ông Trần Phương Nam – Phó Tổng giám đốc  Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước là Trưởng Ban kiểm tra của Hội Xây dựng nhiệm kỳ II.

Ông Võ Thành Phong – Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng ACC – thành viên

4. Ban Tài chính:

Ban Tài chính đã tổ chức họp và thống nhất cử Ông Trần Văn Chánh - Giám đốc Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú, giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Hội Xây dựng nhiệm kỳ II.

- Ông Hoàng Quốc Trung – Kế toán trưởng Sở Xây dựng – thành viên

- Bà Ngô Thị Mộng Thảo – Nhân viên Sở Xây dựng – Thành viên

III. Tóm tắc Nghị quyết Đại hội và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ II (2011 – 2016)

1. Công tác tổ chức phát triển hội

Tuyên truyền, vận động sâu rộng hơn để có nhiều cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia là thành viên hội, tạo cho hội lớn mạnh hơn, hoạt động tốt hơn. Phấn đấu phát triển 3 – 5% số lượng hội viên mỗi năm.

2. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

- Tổ chức đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, năng lực để chuẩn bị tốt cho công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu.

- Kết hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh để chủ động đề xuất với UBND tỉnh, các sở, ban ngành giao cho Liên hiệp Hội, hoặc Hội Xây dựng được phản biện một số dự án, chương trình lớn của tỉnh nhằm góp tiếng nói của Hội, tạo thêm một kênh thông tin khách quan để các cấp chính quyền có cơ sở thêm trong quyết định của mình.

- Tiếp tục tham gia với Sở Xây dựng trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng trong hoạt động xây dựng.

- Tham gia với Sở Xây dựng trong việc thẩm định và góp ý kiến các đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Công tác hội thảo, mở các lớp đào tạo bồi dưỡng

- Trong nhiệm kỳ dự kiến tổ chức 1 - 3 cuộc hội thảo. Chủ đề các hội thảo sẽ căn cứ tình hình cụ thể bức xúc của tỉnh như: nhà ở tái định cư, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, bất cập trong hoạt động xây dựng trong điều kiện hiện nay, giá vật liệu xây dựng và công tác thanh quyết toán… để tổ chức. Bên cạnh đó căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động xây dựng để tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về hoạt động xây dựng.

- Tổ chức 01 đợt bình chọn công trình đẹp Bình Phước

- Tổ chức khoảng 5 lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho các Hội viên và các đối tượng có nhu cầu.

4. Các công tác khác

- Phấn đấu xây dựng 5 ngôi nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với những hội viên tích cực, đạt nhiều thành tích.

Đại hội Hội Xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ II đã thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- Tổng Hội XD –VN;

- Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh;

- Sở Xây dựng;

- Sở Nội vụ;

- Các Ông BCH;

- Lưu vp Hội.

HỘI XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH

Đã Ký

 

Nguyễn Hoàng Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay555
  • Tháng hiện tại1,807
  • Tổng lượt truy cập3,503,212
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây