Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2011 - 2016)

Thứ sáu - 24/06/2011 03:35 622 0

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI XÂY DỰNG

Số: 22/BC-HXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội Xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ I

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2011 – 2016)

Trong những năm qua, Ngành Xây dựng cả nước nói chung và của tỉnh Bình Phước nói riêng đã có những thành tựu nhất định trong phát triển đô thị, công nghiệp, dân dụng, phát triển hạ tầng xã hội. Bộ mặt kiến trúc đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; các hoạt động xây dựng dần dần được ổn định đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật;  Nhà nước đã ban hành nhiều Luật như: Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch và một loạt các Nghị định về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng, Quản lý quy hoạch xây dựng, Quản lý đầu tư xây dựng, Quản lý kiến trúc đô thị, phân loại đô thị, Quản lý hoạt động xây dựng… Vốn đầu tư cho ngành xây dựng ngày càng lớn, chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Nhiều công trình lớn về công nghiệp dân dụng, nhà ở, giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp, du lịch… của tỉnh đã được đầu tư, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Chất lượng Ngành xây dựng Bình Phước trong những năm qua đã không ngừng được củng cố và phát triển. Trong các lĩnh vực xây lắp, sản xuất VLXD, phát triển nhà, quy hoạch đô thị, chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật…các doanh nghiệp đã từng bước ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.   

Hoạt động của Hội Xây dựng cũng không tách khỏi những biến động chung của đất nước và của ngành. Nhiệm kỳ I của Hội là nền tảng củng cố nhân lực và học tập kinh nghiệm để từng bước đi vào ổn định vừa không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng được với tình hình phát triển chung của cả nước, của ngành và của tỉnh nhà.

Nhiệm vụ của đại hội lần này nhằm kiểm điểm tình hình hoạt động đã thực hiện được của nhiệm kỳ I; tìm ra các ưu, khuyết điểm, các nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động thiết thực cho nhiệm kỳ II (2011-2016). Tại đại hội sẽ lựa chọn bầu ra Ban chấp hành mới, Thường trực Hội, các thành viên lãnh đạo Hội dựa trên tiêu chí nhiệt tình, vui vẽ, sáng tạo, năng động để tiếp tục lãnh đạo Hội Xây dựng Bình Phước hoạt động ngày càng phát triển hơn.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ I (2006 – 2011)

1. Tổ chức Hội

- Đại hội lần I nhiệm kỳ (2006 – 2011) đã bầu ra:

   + Ban chấp hành có 27 người

   + Thường trực hội có 09 người

   + Ban kiểm tra có 05 người

   + Lãnh đạo Hội: 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch

   + Văn phòng Hội: 01 thư ký

   + Hội viên : 164 người

- Do tình hình có một số Ủy viên Ban chấp hành nhận nhiệm vụ công tác mới, ngày 26/7/2009, tại Hội trường Sở Xây dựng, Ban chấp hành hội xây dựng đã bầu bổ sung thêm 2 người, gồm 01 người là thường trực hội, 01 người trong Ban chấp hành, do đó có sự thay đổi về tổ chức hội như sau:

+ Ban chấp hành có 28 người

   + Thường trực hội có 09 người

   + Ban kiểm tra có 05 người

   + Lãnh đạo Hội: 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch

   + Văn phòng Hội: 01 thư ký

   + Hội viên : 165 người

Tóm lại, công tác củng cố tổ chức hội đã được quan tâm nhiều hơn và bước đầu đã có những biến chuyển tích cực. Tuy nhiên, cần có phương án bố trí nhân sự phù hợp hơn, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao vài trò của hội trong thời gian tới.

2. Về cơ sở vật chất

Được sự quan tâm của Sở Xây dựng, Hội được Sở Xây dựng cho mượn 1 phòng làm việc rộng khoảng 20 m2 để làm văn phòng Hội.

3. Hoạt động của Thường trực, Ban chấp hành Hội

Các thành viên trong Ban thường trực, Ban chấp hành Hội toàn bộ là kiêm nhiệm. Thời gian hoạt động cho Hội còn hạn chế. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên đã thể hiện sự nhiệt tình trong công tác, cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các cuộc họp của Thường trực, Ban chấp hành. Các thành viên đã có nhiều ý kiến thiết thực đóng góp cho hoạt động của Hội ngày càng tốt hơn;   Thường trực Hội đã thực hiện tốt việc tham gia theo các chương trình hoạt động của Liên hiệp Hội KHKT tỉnh, của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, giao lưu với các Hội bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau…

4. Tình hình hoạt động của Hội

- Hội đã tổ chức xét và trình cho Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 335 cá nhân, trong đó có: 08 chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 19 chứng chỉ kỹ sư thiết kế, định giá; 219 chứng chỉ kỹ sư giám sát; 89 chứng chỉ cao đẳng, trung cấp giám sát.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo do tổng Hội Xây dựng, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh và Sở Xây dựng tổ chức như:

+ Hội thảo về công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Nha Trang, Khánh Hòa và Hà Nội

+ Đại hội đại biểu lần thứ VI do tổng Hội Xây dựng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

+ Tham gia và có ý kiến đóng góp tại các kỳ họp do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức.

+ Mua các tài liệu, tập san cung cấp thông tin mới cho các đồng chí trong ban chấp hành của Hội.

- Tổ chức tham quan học tập mô hình hoạt động tại các Hội bạn.

Nhìn chung, các hoạt động của Hội còn hạn chế; Phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, trong thời gian qua, có rất nhiều các hoạt động mà hội chưa thực hiện được, ví dụ như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nghề nghiệp; công tác tư vấn phản biện;  công tác từ thiện xã hội tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho các hội viên để đáp ứng công việc trong tình hình mới . . .

5. Về tài chính Hội

Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Hội như sau:

a) Nguồn thu:

- Trong nhiệm kỳ qua Hội chưa tiến hành thu phí của các Hội viên, chi phí các hoạt động cho Hội là do các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ một phần.

- Từ nguồn kinh phí tạm ứng của Sở Xây dựng: 15.820.000 đồng

b) Phần chi: 15.820.000 đồng, trong đó:

- Chi dự hội thảo do tổng Hội tổ chức tại Hà Nội: 6.820.000 đồng

- Chi dự hội nghị do tổng Hội tổ chức tại Nha Trang: 7.000.000 đồng

- Đóng hội phí cho Tổng hội: 2.000.000 đồng

c) Tồn quỹ: 0 đồng

6. Đánh giá chung

Theo điều lệ Hội Xây dựng Bình Phước được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh thì Hội có rất nhiều nhiệm vụ và quyền hạn. Tuy nhiên, cho đến nay có nhiều lĩnh vực hội chưa thực hiện được như đã nêu ở phần trên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tỉnh Bình Phước là một tỉnh mới được tái lập từ năm 1997 nên không có lực lượng đội ngũ những người có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong nghề đã về hưu để bầu vào vị trí lãnh đạo chuyên trách Hội mà lực lượng lãnh đạo Hội hiện nay chủ yếu là những người kiêm nhiệm nên phần nào có khó khăn trong việc giành hết thời gian và tâm trí cho sự phát triển của Hội, hơn nữa có rất nhiều uỷ viên Ban chấp hành chuyển công tác nên rất khó triệu tập để hoạt động. Ngoài việc khó khăn về mặt nhân sự Ban chấp hành Hội như đã nêu trên thì Kinh phí hoạt động hội cũng còn đang gặp rất nhiều khó khăn, theo điều lệ Hội thì kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu là do các hội viên đóng góp, tuy nhiên từ khi thành lập đến nay, Hội chưa tiến hành thu hội phí. Kinh phí hoạt động của Hội là dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Hội.

Hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua cũng còn nhiều tồn tại, khó khăn cần phải chấn chỉnh, khắc phục để hoạt động của Hội ngày càng tốt hơn.

Hoạt động của Hội cần phong phú và thiết thực hơn nữa. Chưa thực hiện được hết các mục tiêu đã  đề ra; một số nội dung cho công việc chưa triển khai thực hiện được, ví dụ như công tác tư vấn phản biện. Do vậy chưa thực hiện được công tác tư vấn phản biện mang tính chất nghề nghiệp để hỗ trợ Tỉnh trong việc lựa chọn các dự án quy hoạch, xây dựng mang tính trọng điểm. Do đó, Tỉnh chưa thấy được lợi ích thiết thực từ việc tham gia tư vấn phản biện của Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình đầu tư xây dựng có những lúc biến động bất lợi cho hoạt động xây dựng, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động của các hội viên. Tuy nhiên Hội còn hạn chế trong việc tập hợp tiếng nói chung của các hội viên để đề xuất lên các cơ quan cấp trên, các sở ngành quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hội viên.

Công tác hội họp, sinh hoạt theo định kỳ thực hiện chưa đều, nhất là các cuộc họp của ban chấp hành. Do vậy, chưa tập trung được sức mạnh tổng hợp của các hội viên để giúp cho hoạt động của Hội đa dạng và thiết thực hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NGHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2011 – 2016)

Nhiệm kỳ II của Hội Xây dựng Bình Phước có nhiệm vụ quan trọng trong việc khắc phục những khó khăn tồn tại chưa làm được và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ I. Mặc khác tìm tòi để đa dạng hóa hoạt động của Hội với mục tiêu tập hợp sức mạnh của các hội viên, tạo thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, đoàn kết, cống hiến góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

1. Công tác tổ chức phát triển hội

- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức của hội để giúp Thường trực Hội hoạt động hiệu quả hơn.

- Tuyên truyền, vận động sâu rộng hơn để có nhiều cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia là thành viên hội, tạo cho hội lớn mạnh hơn, hoạt động tốt hơn. Phấn đấu đạt 3 – 5%/năm số hội viên tham gia hội.

- Nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Hội nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển trong tình hình hiện nay

- Thành lập các Công ty tư vấn xây dựng thuộc Hội.

- Tăng cường mối quan hệ và tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh. Đặc  biệt là phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Sở Xây dựng để được tạo điều kiện tốt cho hoạt động của Hội. Tổ chức tốt mối giao lưu, học hỏi nhau đối với các Hội bạn trong và ngoài tỉnh.

 - Cấp thẻ hội viên cho hội viên cá nhân và tập thể

2. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

- Tổ chức đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, năng lực để chuẩn bị tốt cho công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu.

- Kết hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh để chủ động đề xuất với UBND tỉnh, các sở, ban ngành giao cho Liên hiệp Hội, hoặc Hội Xây dựng được phản biện một số dự án, chương trình lớn của tỉnh nhằm góp tiếng nói của Hội, tạo thêm một kênh thông tin khách quan để các cấp chính quyền có cơ sở thêm trong quyết định của mình.

- Tiếp tục tham gia với Sở Xây dựng trong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng trong hoạt động xây dựng.

- Tham gia với Sở Xây dựng trong việc thẩm định và góp ý kiến các đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Công tác hội thảo, mở các lớp đào tạo bồi dưỡng

- Trong nhiệm kỳ dự kiến tổ chức 1 - 3 cuộc hội thảo. Chủ đề các hội thảo sẽ căn cứ tình hình cụ thể bức xúc của tỉnh như: nhà ở tái định cư, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, bất cập trong hoạt động xây dựng trong điều kiện hiện nay, giá vật liệu xây dựng và công tác thanh quyết toán… để tổ chức. Bên cạnh đó căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động xây dựng để tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về hoạt động xây dựng.

- Tổ chức 01 đợt bình chọn công trình đẹp Bình Phước

- Tổ chức khoảng 5 lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho các Hội viên và các đối tượng có nhu cầu.

- Tổ chức khoảng 5 đợt tham quan, học tập trong nước và ở nước ngoài.

- Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Hội sẽ tổ chức các cuộc tọa đàm đối với hội viên để tìm hiểu, nắm bắt, tổng hợp các khó khăn bất cập trong hoạt động xây dựng để phản ánh lên cấp trên, các sở, ban ngành nhằm tháo gở và bảo vệ quyền lợi của các hội viên.

4. Các công tác khác

- Tổ chức tốt công tác thu hội phí

- Vận động kêu gọi các thành phần trong và ngoài hội tiếp tục hổ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội.

- Hưởng ứng tốt các phong trào công tác từ thiện, xã hội như: ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó…

- Vận động hội viên tích cực nghiên cứu quán triệt nội dung Nghị quyết TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

- Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với những hội viên tích cực, đạt nhiều thành tích.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2011-2016). Thay mặt toàn thể các hội viên của Hội, tôi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Liên hiệp Các Hội KHKT tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Hội Xây dựng Bình Phước sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu tích cực, đoàn kết góp phần của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

 

 

Nôi nhaän:

- UBND Tỉnh;

- Tổng Hội XD –VN;

- Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Các Hội viên;

   - Lưu vp.

HỘI XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hoàng Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay560
  • Tháng hiện tại1,812
  • Tổng lượt truy cập3,503,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây