Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng, phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho...

Thứ tư - 13/09/2017 22:48 132 0

2. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng, phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Mã số hồ sơ: T-BPC-283200-TT

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Các cá nhân, tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp xây dựng có nhu cầu thực hiện giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc cung cấp thông tin sau:

- Cá nhân cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD.

- Tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp xây dựng cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD.

Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ thông tin đăng ký. Trường hợp hồ sơ thông tin đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng gửi văn bản một lần đề nghị cá nhân, tổ chức đăng ký bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thông tin đăng ký hợp lệ của cá nhân, tổ chức, Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp dữ liệu và gửi UBND tỉnh danh sách, thông tin của cá nhân, tổ chức này theo nội dung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Thông tư quy định về giám định tư pháp xây dựng.

Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh công bố danh sách, thông tin của cá nhân, tổ chức này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung Tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đối với cá nhân: Giấy đề nghị công bố người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đăng ký giám định kèm theo.

+ Đối với tổ chức: Thông tin đăng ký công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, Văn phòng giám định tư pháp xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD; sao chứng thực chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức phù hợp với nội dung đăng ký giám định kèm theo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết:

Thơi gian giải quyết tại Sở Xây dựng: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Thời gian công bố danh sách và thông tin của cá nhân, tổ chức này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Chủ đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông tin được đưa lên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên Mẫu đơn, tờ khai:

- Giấy đề nghị công bố người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014.

- Thông tin đăng ký công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

(1) Điều kiện chung đối với giám định viên tư pháp: Công dân Việt nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo 05 năm trở lên.

(2) Điều kiện riêng đối với giám định viên tư pháp xây dựng:

- Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc phù hợp với nội dung đề nghị bổ nhiệm;

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đề nghị bổ nhiệm;

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

 

 

 Phụ lục 1

 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD                                                                       ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

……….., ngày …… tháng ……. năm 20….

 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM /CÔNG BỐ

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP XÂY DỰNG /

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC

Kính gửi: ........ (1) ......................

1. Họ và tên người đề nghị: ...................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

3. Địa chỉ thường trú: .............................................................................................

4. Đơn vị hiện đang công tác: .................................................................................

5. Đăng ký nội dung giám định tư pháp xây dựng:

TT

Nội dung giám định

Đăng ký

Loại công trình

1

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

 

 

 

 

2

 

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 

 

 

 

3

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

 

 

 

 

4

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

 

 

 

 

5

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

 

 

 

 

 

 

6. Kinh nghiệm thực tế hoạt động xây dựng trong 05 năm gần nhất:

TT

Công việc đã thực hiện (liệt kê các công việc đã thực hiện liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng)

Thông tin chung về công trình (Tên, địa điểm xây dựng, loại, cấp công trình)

1

 

 

 

7. Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: (nêu rõ loại chứng chỉ, lĩnh vực hành nghề, mã số chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp, có bản sao chứng thực kèm theo)

Tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Xác nhận của cơ quan,                                       tổ chức quản lý trực tiếp (2)

(Ghi rõ họ tên, chữ ký,                                    chức vụ, dấu pháp nhân)

 

 

Người đề nghị

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

 

 

 

 


 (1) Cơ quan thuộc Bộ Xây dựng được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp xây dựng đối với trường hợp cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan đầu mối thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cá nhân tại địa phương đăng ký.

(2) Đối với cá nhân tại thời điểm đăng ký không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đã công tác gần nhất hoặc có căn cứ xác nhận về các công việc đã thực hiện liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD                                                                          ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

……….., ngày …… tháng ……. năm 20….

 

 

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC/

VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

Kính gửi: ………(1)……………

1. Tên tổ chức:.................……................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Số fax: ..........................................................................................................

Email: ...........................................................................................................

Website (nếu có):..........................................................................................

3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):

4. Quyết định thành lập:

Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: ....................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động:

Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: ....................................

6. Đăng ký nội dung giám định tư pháp xây dựng:

TT

Nội dung giám định

Đăng ký

Loại công trình

1

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

 

 

 

 

2

 

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 

 

 

 

 

 

3

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

 

 

 

 

4

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

 

 

 

 

5

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

 

 

 

 

7. Thông tin về nhân sự liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng:

a) Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức/Văn phòng giám định (chỉ tính người tham gia nộp BHXH) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng:

- Tổng số nhân sự: .................................................................................................

- Tổng số giám định viên tư pháp xây dựng (nếu có): ..........................................

- Tổng số người có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: …………………………………………………………............

trong đó tổng số người có năng lực chủ trì trên 10 năm kinh nghiệm theo loại công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và hạ tầng kỹ thuật): ......................................................................................

- Danh sách các cán bộ chuyên môn:

TT

Tên

Chứng chỉ hành nghề/Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ

Số năm kinh nghiệm

Ghi chú

Mã số chứng chỉ, chứng nhận

Lĩnh vực (Thiết kế, giám sát, ...)/loại CT

 

 

1

 

 

 

 

 

8. Phòng thí nghiệm:

          - Mã số Phòng thí nghiệm : .........................................................................

          - Số Quyết định công nhận : ........................................................................

          - Cơ quan ký quyết định công nhận : ..........................................................

9. Các công việc đã thực hiện trong 05 năm gần nhất:

TT

Công việc thực hiện (liệt kê các công việc đã thực hiện liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng)

Thông tin chung về công trình (Tên, địa điểm xây dựng, loại, cấp công trình)

1

 

 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị .............(1).......... xem xét và công bố trên trang thông tin điện tử./.

(Gửi kèm theo các bản sao chứng thực: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định công nhận phòng thí nghiệm, các văn bằng chứng chỉ của các cá nhân, hợp đồng lao động, các hợp đồng đã thực hiện và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BXD)

 


(1) Cơ quan thuộc Bộ Xây dựng được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

(2) Tổ chức đăng ký hoạt động giám định tư pháp xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Icon panel Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,183
  • Tháng hiện tại26,492
  • Tổng lượt truy cập4,035,768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây