Giới thiệu chung/Overview introduction

Giới thiệu chung
Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.
I/ Giới thiệu tổng quan:
Tên cơ quan: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Số 676, QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:    0651.3879950
Số Fax:            0651.3881019
Email: soxaydungbp@gmail.com
Website: sxd.binhphuoc.gov.vn

II/ Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước:

Bình Phước là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây vùng Đông Nam Bộ, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương và phía Bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Campuchia. Qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay tỉnh Bình Phước có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 03 thị xã và 07 huyện: Thị xã Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.

Về tình hình bộ máy biên chế của Sở: Khi vừa mới thành lập tổng số công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-NLĐ) của Sở là 10 người được phân bố tại 4 phòng ban. Qua quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức, đến nay hệ thống phòng ban của Sở gồm 06 phòng ban và 01 đơn vị trực thuộc với tổng số CC,VC-NLĐ của Sở là 95 người, trong đó có 10 Kiến trúc sư, 38 Kỹ sư Xây dựng, 06 cử nhân Kinh tế, 06 cử nhân Luật, 03 đại học khác, 32 người trình độ từ Cao đẳng trở xuống.

Là một ngành có tầm quan trọng của tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao: Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương. Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai quy hoạch trung tâm thị xã Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long thực hiện công tác giải toả, đền bù, thi công, ủi quang, phóng tuyến một số trục đường, hình thành khu trung tâm hành chính tỉnh, khu dân cư -  tái định cư thị xã Đồng Xoài.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, ngành Xây dựng tỉnh Bình Phước luôn bám sát và thực hiện theo quan điểm phát triển và mục tiêu chiến lược của UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Bộ mặt đô thị ngày càng hình thành rõ nét, bên cạnh đó công tác quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu đô thị, dân cư mới.

III/ Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ:
Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997. Lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ bao gồm:
1. Chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng:
- Ông Lê Phú Cường – Sinh năm 1959 (thời gian giữ chức vụ từ 01/1997 -  31/02/ 2006).
- Ông Huỳnh Anh Minh – Sinh năm 1966 (thời gian giữ chức vụ từ 01/3/2006 – 31/10/2009).
- Ông Nguyễn Hoàng Hùng – Sinh năm 1961 (thời gian giữ chức vụ từ 01/11/2009 đến 31/07/2015).
- Ông Huỳnh Thanh Dũng – Sinh năm 1959 ( thời gian giữ chức vụ từ 01/8/2015 đến 01-6-2019).
- Ông Võ Tất Dũng – Sinh năm 1967 (thời gian giữ chức vụ từ 11/09/2020  đến nay).
2. Chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng:
- Ông Huỳnh Thanh Dũng – Sinh năm 1959 (thời gian giữ chức vụ từ tháng 10/2003 - 31/07/2015).
- Ông Võ Tất Dũng – Sinh năm 1967 (thời gian giữ chức vụ từ 01/8/2008 đến nay).
- Ông Nguyễn Minh Bình – Sinh năm  1974  ( thời gian giữ chức vụ từ tháng 10/2015 đến 10/2017).
- Ông Nguyễn Văn Lâm   ( thời gian giữ chức vụ từ tháng 12/2017 đến nay).
- Ông Nguyễn Xuân Tùng ( thời gian giữ chức vụ từ tháng 01/2022 đến nay).


Overview introduction

Binh Phuoc Department of Construction was established and put into operation in January 1997 according to Decision No. 56/QD-UB dated January 6, 1997 of Binh Phuoc Provincial People's Committee.
I/ General introduction:
Name of agency: Department of Construction of Binh Phuoc province
Address: No. 676, National Highway 14, Tan Phu Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Phone number: 0651.3879950
Fax Number: 0651.3881019
Email: soxaydungbp@gmail.com
Website: sxd.binhphuoc.gov.vn

II/ History of establishment and development of Binh Phuoc Department of Construction:
Binh Phuoc is a mountainous province located in the west of the Southeast region, bordering Lam Dong and Dong Nai provinces to the east, Tay Ninh and Cambodia provinces to the west, Binh Duong province to the south, and Dak Nong and Cambodia provinces to the north. . Through the process of formation and development, up to now, Binh Phuoc province has 10 administrative units, including 03 towns and 07 districts: Dong Xoai town, Phuoc Long town, Binh Long town and Dong Phu districts. Chon Thanh, Hon Quan, Loc Ninh, Bu Dop, Bu Gia Map, Bu Dang.
Binh Phuoc Department of Construction was established and put into operation in January 1997 according to Decision No. 56/QD-UB dated January 6, 1997 of Binh Phuoc Provincial People's Committee.
Regarding the staffing situation of the Department: When it was just established, the total number of civil servants, public employees and employees (CC, VC and NLĐ) of the Department was 10 people, distributed in 4 departments. Through the process of consolidating the entire organizational structure, up to now, the department's system of departments includes 06 departments and 01 subordinate unit with a total number of CC, VC and NLĐ of the Department is 95 people, including 10 architects, 38 Civil Engineers, 06 Bachelors of Economics, 06 Bachelors of Law, 03 other universities, 32 people with college degrees or below.
Is an important industry of the province. With the assigned functions and tasks: Helping the Provincial People's Committee in the State management of the local construction industry. The Department of Construction has advised the Provincial People's Committee to implement the central planning of Dong Xoai town, Binh Long town, and Phuoc Long town to carry out clearance, compensation, construction, bulldozing, and alignment of some roads. , forming the administrative center of the province, the residential-resettlement area of ​​Dong Xoai town.
Through the process of formation and development, the construction industry of Binh Phuoc province has always closely followed and implemented according to the development perspective and strategic goals of the Provincial People's Committee and the Ministry of Construction and has achieved some of the best results. The urban face is increasingly clearly formed, besides the construction planning is implemented in accordance with the socio-economic development strategy of the province; strengthen the management of capital construction investment, gradually complete the urban system and technical infrastructure, create conditions for economic restructuring, and develop new urban areas and residential areas.
III/ Leaders of Binh Phuoc Department of Construction through periods:
Binh Phuoc Department of Construction was established and put into operation in January 1997. Leadership of the unit through the periods includes:
1. Position Director of Department of Construction:
- Mr. Le Phu Cuong – Born in 1959 (holding period from 01/1997 - 31/02/2006).
- Mr. Huynh Anh Minh – Born in 1966 (the period held the position from March 1, 2006 to October 31, 2009).
- Mr. Nguyen Hoang Hung – Born in 1961 (time held from November 1, 2009 to July 31, 2015).
- Mr. Huynh Thanh Dung – Born in 1959 (holding period from August 1, 2015 to June 1, 2019).
- Mr. Vo Tat Dung – Born in 1967 (time holding position from September 11, 2020 to present).
2. Position of Deputy Director of Department of Construction:
- Mr. Huynh Thanh Dung – Born in 1959 (holding period from October 2003 to July 31, 2015).
- Mr. Vo Tat Dung – Born in 1967 (time holding position from August 1, 2008 to present).
- Mr. Nguyen Minh Binh – Born in 1974 (holding period from October 2015 to October 2017).
- Mr. Nguyen Van Lam (holding the position from December 2017 to present).
- Mr. Nguyen Xuan Tung (holding the position from January 2022 to present).

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay3,502
  • Tháng hiện tại19,476
  • Tổng lượt truy cập6,719,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây