Chưc năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng

Thứ tư - 08/06/2016 23:42 2.022 0

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        SỞ XÂY DỰNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

  Số:  998/QĐ-SXD                     Bình Phước, ngày   06   tháng  6  năm 2016

           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và  cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng
 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 07/4/2010 của Giám đốc Sở Xây dựng Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Xây dựng tại Tờ trình số 202/TTr-TTrXD ngày 12/5/2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này được thay thế Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 07/4/2010 của Giám đốc Sở Xây dựng Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trưởng các phòng ban thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các Đội TTrXD phụ trách địa bàn;

- Lưu: VT, TTr.


UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        SỞ XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                               

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của

Thanh tra Xây dựng tỉnh Bình Phước

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 998/QĐ-SXD ngày  06  tháng  6  năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)

 
 

 

 

 

 

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Chức năng

Thanh tra Xây dựng tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các chức năng thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (do Giám đốc Sở giao); lập chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở các công việc:

1.1 Nhiệm vụ chung:

- Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây dựng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị thuộc ngành quản lý.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên tại các Đội thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

1.2 Nhiệm vụ thanh tra hành chính

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật của các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

- Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật của Luật khiếu nại, tố cáo do Lãnh đạo Sở giao.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra hành chính theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

1.3 Nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

- Thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất do Giám đốc Sở giao.

- Cử người tham gia các đoàn thanh tra khi có yêu cầu của Thanh tra tỉnh hoặc Thanh tra Bộ Xây dựng theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân.

 

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

 

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng gồm

1. Chánh Thanh tra có từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra, các Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các công chức, nhân viên. Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Các Đội trưởng, Phó Đội trưởng do Chánh Thanh tra bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

1.1 Chánh Thanh tra: 

- Chánh Thanh tra là lãnh đạo Thanh tra Sở quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của thanh tra, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.

- Chánh Thanh tra phụ trách chung mọi hoạt động của thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của Phó Chánh Thanh tra; Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội phụ trách địa bàn; công chức, nhân viên trong lực lượng thanh tra.

- Chánh Thanh tra phân công công tác cho các Phó Chánh Thanh tra; Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đội phụ trách địa bàn; công chức, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ theo phân cấp quản lý.

- Chánh Thanh tra trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ, công tác hành chính, tài chính kế toán và chống tham nhũng.

1.2 Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra chuyên ngành xây dựng:

 - Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra chuyên ngành xây dựng là lãnh đạo Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ của thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được phân công.

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra chuyên ngành xây dựng giúp Chánh Thanh tra trực tiếp chỉ đạo các công tác:

+ Tham mưu chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cho Chánh Thanh tra.

- Khi giải quyết các công việc được giao, những vấn đề vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực chuyên ngành phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến của Chánh Thanh tra trước khi giải quyết và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về kết quả giải quyết công việc đó.

1.3 Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra hành chính:

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra hành chính là lãnh đạo Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ của thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được phân công.

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra hành chính giúp Chánh Thanh tra trực tiếp chỉ đạo các công tác:

+ Tham mưu chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hành chính trình Giám đốc Sở xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

+ Tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

+ Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

+ Theo dõi kiểm tra, xử lý việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra, kiểm tra.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng cho Chánh Thanh tra.

- Khi giải quyết các công việc được giao, những vấn đề vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực hành chính phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến của Chánh Thanh tra trước khi giải quyết và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về kết quả giải quyết công việc đó.

1.4 Kế toán:

- Lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Sở. Phân bổ dự toán và tham mưu thực hiện chi nguồn kinh phí theo nội dung công việc đã lập, bảo đảm tài chính phục vụ các hoạt động của thanh tra.

- Thẩm định các chứng từ, hồ sơ trình Giám đốc Sở duyệt thanh toán, quyết toán các chế độ công tác của công chức, nhân viên, các hoạt động của Thanh tra Sở đảm bảo đúng chế độ tài chính kịp thời theo quy chế của Sở, quy chế của Thanh tra Sở và quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan đúng chế độ và theo quy định của pháp luật. Triển khai kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị bổ sung hàng năm.

- Triển khai các chế độ về tiền lương; các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan; thực hiện quy chế.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu về tài chính, tài sản của thanh tra theo quy định.

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ công chức, nhân viên trong Thanh tra Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

1.5 Văn thư – thủ quỹ:

- Tiếp nhận công văn, tài liệu, ấn phẩm, bưu phẩm gửi đến (bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng làm việc) tập hợp kiểm tra; xử lý đóng dấu công văn đến, đi; cập nhật vào sổ công văn đến, đi và chuyển Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra xử lý. Văn thư chuyển công văn đến từng công chức, nhân viên trực tiếp tham mưu xử lý qua hệ thống phần mềm hoặc bằng văn bản trực tiếp sau khi Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra xử lý. Đồng thời, gửi văn bản đi theo đúng quy định.

- Theo dõi tiến độ xử lý văn bản đến, báo cáo Chánh Thanh tra.

- Quản lý, sử dụng con dấu của Thanh tra Sở bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định.

- Lưu trữ tài liệu theo đúng quy định, quản lý chặt chẽ, bảo mật tài liệu, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ của Thanh tra Sở.

- Quản lý và thực hiện việc thu chi tiền mặt của cơ quan theo quy định. Phối hợp với kế toán lập báo cáo kiểm kê tài chính, tài sản hàng năm; quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu chi và các tài liệu liên quan đến tài chính, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

1.6 Công chức, nhân viên thuộc bộ phận thanh tra chuyên ngành (gồm 3 người) có trách nhiệm:

- Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

- Khi giải quyết các công việc được giao, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Phó Chánh Thanh tra phụ trách chuyên ngành.

- Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra chuyên ngành giao.

1.7 Công chức, nhân viên thuộc bộ phận thanh tra hành chính (gồm 3 người) có trách nhiệm:

- Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt.

- Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật và phòng chống tham nhũng của các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hành chính theo quy định.

- Tham mưu Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do các Đội Thanh tra Xây dựng phụ trách địa bàn trình.

- Khi giải quyết các công việc được giao, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Phó Chánh Thanh tra phụ trách hành chính.

- Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra hành chính giao.

1.8. Công chức, nhân viên  phụ trách tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Khi giải quyết các công việc được giao, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra phụ trách hành chính.

- Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra hành chính giao.

1.9. Công chức, nhân viên phụ trách tổng hợp:

- Lên lịch hoạt động tuần của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp.

- Tổng hợp báo cáo giao ban, báo cáo định kỳ, đột xuất; kết quả công tác tháng, quý, năm. Quản lý hồ sơ các cuộc họp của Thanh tra Sở.

- Theo dõi, tham mưu về chế độ, chính sách nhân sự.

- Thư ký các cuộc họp liên quan đến Thanh tra Sở hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Thanh tra giao.

1.10. Đội trưởng các Đội Thanh tra phụ trách địa bàn:

- Kiểm tra xử lý các hoạt động xây dựng vi phạm hành chính trên địa bàn của Đội quản lý.

- Báo cáo kịp thời và đề xuất hướng xử lý cho Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các dấu hiệu sai phạm và những vướng mắc trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

- Báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, năm về Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp.

- Chỉ đạo công chức, nhân viên do mình quản lý thực hiện các công việc do lãnh đạo giao.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị theo quy định.

- Ngoài ra thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra giao.

1.11. Phó Đội trưởng các Đội Thanh tra phụ trách địa bàn:

- Kiểm tra xử lý các hoạt động xây dựng vi phạm hành chính trên địa bàn của Đội quản lý (khi Đội trưởng vắng mặt hoặc được sự ủy quyền của Đội trưởng).

- Báo cáo kịp thời và đề xuất hướng xử lý cho Đội trưởng các dấu hiệu sai phạm và những vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn của Đội.

- Chỉ đạo công chức, nhân viên do mình quản lý thực hiện các công việc do lãnh đạo giao.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị theo quy định.

- Ngoài ra thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra giao.

1.12. Công chức, nhân viên của các Đội Thanh tra phụ trách địa bàn có trách nhiệm:

- Tham gia kiểm tra xử lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

- Báo cáo kịp thời và đề xuất hướng xử lý cho Đội trưởng, Phó Đội trưởng phụ trách các dấu hiệu sai phạm và những vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn của Đội.

- Tham gia tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm về kết quả công tác của Đội.

- Tham gia quản lý hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội.

- Ngoài ra thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng giao.

2. Biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính do UBND tỉnh, Sở Nội vụ giao.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ VÀ MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

 

Điều 4. Chế độ làm việc:

- Thanh tra Sở Xây dựng làm việc theo chế độ thủ trưởng; Chánh Thanh tra quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Thanh tra Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

- Các Phó Chánh Thanh tra giúp việc cho Chánh Thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về những công việc được phân công phụ trách; đồng thời cùng Chánh Thanh tra liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về công việc được phân công phụ trách.

- Các Đội Thanh tra Xây dựng làm việc theo chế độ thủ trưởng, Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra được phân công phụ trách về mọi công việc của Đội. Phó Đội trưởng, Thanh tra viên và công chức, nhân viên trong Đội chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về những công việc được phân công.

- Phó Đội trưởng được Đội trưởng phân công phụ trách một số công tác và được ủy quyền điều hành công việc khi Đội trưởng đi vắng.

- Các Thanh tra viên, chuyên viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các công việc được giao.

Điều 5. Mối quan hệ làm việc:

- Mối quan hệ giữa Thanh tra Sở Xây dựng và các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp nhằm công tác hoàn thành nhiệm vụ; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm các quy định của ngành xây dựng, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Đối với Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh: Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Đối với UBND các huyện, thị xã:

+ Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý trật tự xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính.

+ Phối kết hợp để ngăn ngừa và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã.

- Đối với các Sở, ngành: Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Thanh tra các Sở, ngành có liên quan và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra đối với các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhằm chấn chỉnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ ghi ở Điều 3; xác định phạm vi, quyền hạn phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, nhân viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng theo từng chức danh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức, triển khai Quy định này đến toàn thể công chức, nhân viên trong lực lượng Thanh tra Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi, Chánh Thanh tra có trách nhiệm đề xuất để Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

 

                                                                              GIÁM ĐỐC

Tải về: File 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay2,782
  • Tháng hiện tại72,406
  • Tổng lượt truy cập4,281,177
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây