Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11/2023/TT-BXD 19/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành Xây dựng
2 10/2023/TT-BXD 19/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
3 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
4 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
5 36/2018/QH14 21/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
6 08/2023/TT-BXD 19/11/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.
7 14/VBHN-BXD 01/10/2023 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 02/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
8 13/VBHN-BXD 26/09/2023 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
9 12/VBHN-BXD 21/09/2023 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
10 11/VBHN-BXD 11/09/2023 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 12/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
11 10/VBHN-BXD 24/08/2023 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
12 09/VBHN-BXD 04/10/2023 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
13 08/VBHN-BXD 24/08/2023 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở
14 07/VBHN-BXD 15/08/2023 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
15 06/VBHN-BXD 13/08/2023 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 14/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
16 11/2022/QH15 13/11/2022 LUẬT THANH TRA
17 35/2023/NĐ-CP 19/06/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
18 29/2023/NĐ-CP 02/06/2023 Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế
19 02/2023/TT-BXD 02/03/2023 Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
20 06/2022/TT-BXD 29/11/2022 Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
21 44/2022/NĐ-CP 28/06/2022 Ngày 29/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
22 38/2022/TT-BTC 10/08/2022 Ngày 24/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
23 20/2022/NĐ-CP 31/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
24 16/2022/NĐ-CP 09/03/2022 Nghị định Quy định xử phạt hành chính về xây dựng
25 02/2022/NĐ-CP 21/02/2022 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
26 3197/QĐ-UBND 20/12/2020 Phê duyệt danh sách các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2021
27 1600/QĐ-TTg 14/02/2022 Quyết Định 1600/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28 134/2021/NĐ-CP 11/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
29 99/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công
30 118/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
31 122/2021/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
32 02/2022./NĐ-CP 09/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
33 17/2021/TT-BXD 21/12/2021 Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
34 16/2021/TT-BXD 19/12/2021 Thông tư Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
35 14/2021/TT-BXD 13/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
36 13/2021/TT-BXD 07/09/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
37 12/2021/TT-BXD 07/09/2021 Ban hành định mức xây dựng
38 11/2021/TT-BXD 07/09/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
39 76/NQ-CP 26/08/2021 Nghị Quyết ban hành tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
40 10/2021/TT-BXD 26/08/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
41 08/2021/TT-BXD 01/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
42 04/2021/TT-BXD 29/06/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
43 06/2021/TT-BXD 07/07/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
44 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
45 49/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
46 50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
47 15/2021/NĐ-CP 08/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
48 10/2021/NĐ-CP 21/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
49 09/2021/NĐ-CP 21/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
50 07/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay10,083
  • Tháng hiện tại307,985
  • Tổng lượt truy cập10,960,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây