Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở Xây dựng

Thứ ba - 07/06/2016 02:58 2.929 0

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỞ XÂY DỰNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


Số:  1000/QĐ-SXD                                Bình Phước, ngày   06   tháng  6  năm 2016

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Xây dựng

 
 

 

 


 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 21/01/2010 của Sở Xây dựng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng Sở. Trên cơ sở quy định này, Văn phòng xây dựng bảng phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, nhân viên thuộc Văn phòng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ Sở;

- Như điểu 3;

- Lưu VT.

 


 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          SỞ XÂY DỰNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 


 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-SXD

 ngày  06  tháng 6  năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)

 
 

 

 


 

Chương I

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

Điều 1. Văn phòng Sở là đơn vị thuộc Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Văn phòng), có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Sở theo chương trình, kế hoạch; quản lý nội quy, quy chế, công tác văn thư, lưu trữ, hành chính - quản trị; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Sở; công tác giáo dục pháp luật, pháp chế, cải cách hành chính; quản lý mạng LAN, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở; công tác phòng chống tham nhũng; công tác một cửa; an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ; quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản.

Điều 2. Văn phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở các công việc:

1.1. Tham mưu Giám đốc Sở về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

1.2. Tham mưu Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

1.3. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan Sở Xây dựng; giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh.

1.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; sắp lịch làm việc hàng tuần của Ban Giám đốc Sở; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

1.5. Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.

1.6. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

1.7. Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính của UBND tỉnh.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời phối hợp với các phòng ban liên quan quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Giám đốc; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tổ chức truyền đạt các Quyết định của Giám đốc Sở cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cơ quan thông tin đại chúng.

1.9. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ; quản lý con dấu, các quy định về bảo mật nhà nước trong cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kiểm tra về thể thức, trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành văn bản.

1.10. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn do Sở tổ chức; thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác bảo mật nhà nước theo quy định. Công tác dân quân tự vệ, quân sự, bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường trong cơ quan.

1.11. Thực hiện chức năng thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở; thi đua khen thưởng của Khối.

1.12. Tổ chức thực hiện việc quản lý hệ thống mạng thông tin nội bộ và trang website của Sở; đề xuất các giải pháp tin học hóa trong quản lý các hoạt động của Sở; tổ chức triển khai dịch vụ công, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở, kiểm tra việc quản lý sử dụng máy tính và an ninh mạng nội bộ.

1.13. Triển khai các chế độ, chính sách tiền lương liên quan đến công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền được phân công; thực hiện quy chế cơ quan, các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

1.14. Thừa lệnh Giám đốc ký một số văn bản theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Sở Xây dựng.

1.15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ nhiệm vụ của Văn phòng và những nhiệm vụ do Giám đốc Sở ủy quyền.

 

Chương II

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm có:

1. Chánh Văn phòng và không quá hai (02) Phó Chánh Văn phòng, các chuyên viên và nhân viên phục vụ. Chánh, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Ngoài ra Văn phòng còn có hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP của Chính phủ.

1.1. Chánh Văn phòng:

- Là lãnh đạo Văn phòng, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo công tác của văn phòng trước Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở theo lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Phụ trách chung mọi hoạt động của Văn phòng, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của công chức, nhân viên trong Văn phòng, thông tin kịp thời cho công chức, nhân viên những vấn đề liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo Sở và quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan.

- Chủ động giải quyết các công việc được giao, những vấn đề vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở trước khi giải quyết.

- Tham mưu giải quyết các công việc:

+ Công tác tổ chức bộ máy bao gồm: Xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định thành lập, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; tham mưu thẩm định đề án thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Sở; thực hiện chế độ tiền lương, nâng ngạch và chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển công chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm; tuyển dụng công chức vào Sở; quản lý hồ sơ công chức và người lao động của Sở.

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Văn phòng.

+ Tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng xây dựng các chương trình, kế hoạch, công tác phát triển đảng, báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

1.2. Phó Chánh Văn phòng 1

- Là lãnh đạo Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về kết quả thực hiện công việc được phân công. Trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công, ISO, trang Website của Sở; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý điều hành; công tác quản trị; quân sự, dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ quan.

- Tham mưu giải quyết các công việc:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ; công bố và cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở và thực hiện niêm yết bộ thủ tục hành chính tại sảnh cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, dễ khai thác và sử dụng.

+ Là đầu mối phối hợp, liên hệ với các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa; tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

+ Tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, tiếp khách, hiếu hỷ và nước uống cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động; quản lý bảo hành, sửa chữa hệ thống điện, nước, điện thoại đảm bảo phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, liên tục của cơ quan; công tác vệ sinh và chăm sóc cây kiểng; . . .

+ Giữ gìn trật tự an ninh, an toàn trong khu vực cơ quan; thực hiện công tác phòng chống lụt, bão; phòng cháy chữa cháy tại cơ quan. Giúp Ban chỉ huy của Sở huấn luyện đội tự vệ theo kế hoạch hàng năm của Ban chỉ huy quân sự thị xã.

1.3. Phó Chánh Văn phòng 2

- Là lãnh đạo Văn phòng, giúp Chánh Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về kết quả thực hiện công việc được phân công. Trực tiếp phụ trách công tác pháp chế của Sở; công tác hành chính.

- Tham mưu giải quyết các công việc:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

+ Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác báo cáo, rà soát hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng, . . . .

+ Xây dựng kế cải cách hành chính hàng năm, 5 năm trình Giám đốc Sở ban hành; chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan nghiên cứu, đề xuất các nội dung, hình thức cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

+ Theo dõi lịch công tác hàng tuần của Ban Giám đốc Sở.

+ Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở; tham mưu hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp theo hướng dẫn. Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền được phân công.

1.4. Công tác tài chính – kế toán:

- Lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan Sở Xây dựng. Phân bổ dự toán và tham mưu thực hiện chi nguồn kinh phí theo nội dung công việc đã lập, bảo đảm tài chính phục vụ các hoạt động của Sở.

- Thẩm định các chứng từ, hồ sơ trình Giám đốc Sở duyệt thanh toán, quyết toán các hoạt động của công chức, các hoạt động của Sở đảm bảo đúng chế độ tài chính kịp thời theo quy chế  của Sở và quy định của pháp luật

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan đúng chế độ và theo quy định của pháp luật. Triển khai kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị bổ sung hàng năm.

- Tham mưu, nghiên cứu, đề xuất cho Giám đốc về biên chế, hợp đồng lao động và triển khai các chế độ về tiền lương; các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan. Thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu về tài chính, tài sản, dự án của cơ quan theo quy định. Thực hiện lập hồ sơ thanh quyết toán các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

1.5. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thủ quỹ:

- Xây dựng kế hoạch phát động thi đua hàng năm trình Giám đốc Sở triển khai thực hiện trong toàn Sở Xây dựng.

- Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng Sở tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết công tác thi đua; tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho các phòng, ban cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các phòng, ban trong việc xét thi đua hàng năm. Tham mưu cho Giám đốc về công tác khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức của cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ công tác thanh niên theo quy định; hàng năm đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện báo cáo công tác Đảng theo quy định.

- Quản lý và thực hiện việc thu chi tiền mặt của cơ quan theo quy định của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật. Phối hợp kế toán lập báo cáo kiểm kê tài chính, tài sản hàng năm của Sở; quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi và các tài liệu liên quan đến tài chính, tài sản của Sở theo quy định hiện hành.

1.6. Công tác tổng hợp:

- Sắp lịch công tác hàng tuần cho Ban Giám đốc Sở. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc chuẩn bị tài liệu, nội dung họp giao ban hoặc dự họp tại UBND tỉnh, các Sở ngành.

- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Sở, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định của Sở và của pháp luật. Thông báo kết luận giao ban tháng, theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tháng theo nội dung đã họp giao ban.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm; tài liệu phục vụ hội nghị giao ban của Sở.  Quản lý hồ sơ, tài liệu các cuộc họp của cơ quan; nghiên cứu đề xuất các vấn đề thuộc cơ quan.

- Báo cáo công tác Đảng, công tác dân vận, dân chủ cơ sở.

1.7. Công tác công nghệ thông tin:

- Quản lý hệ thống mạng nội bộ, có kế hoạch, đề xuất nâng cấp trang Website của Sở ngày càng phong phú, hiện đại; phối hợp, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản đến; đề xuất các giải pháp ứng dụng tin học vào trong quản lý hoạt động của Sở.

- Chủ động, phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, một cửa điện tử, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân qua mạng Internet bảo đảm tính liên thông trong quy trình xử lý thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm ứng dụng quản lý chuyên ngành theo mục đích, yêu cầu sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ; quản lý, theo dõi hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan.

- Nghiên cứu, đề xuất triển khai ứng dụng chữ ký số (nếu có), từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan.

1.8. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện việc tiếp nhận, phân loại và luân chuyển các loại văn bản đến, kiểm tra việc phát hành các loại văn bản của Sở theo đúng quy định về thể thức, trình tự và thẩm quyền ban hành.

- Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức theo quy định.

- Lưu trữ tài liệu của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước, quản lý chặt chẽ, bảo mật tài liệu, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ của cơ quan và nộp tài liệu lưu trữ của cơ quan về Trung tâm lưu trữ tỉnh theo quy định của pháp luật (lưu trữ văn bản giấy đồng thời lưu trữ văn bản điện tử trên hệ thống lưu trữ dữ liệu của Sở).

- Thực hiện chứng thực, sao lục bản chính các loại văn bản do Sở phát hành.

- Quản lý, sử dụng dấu, mộc của cơ quan đảm bảo an toàn, bảo mật theo đúng quy định của nhà nước.

- Thực hiện chế độ bảo mật các loại văn bản đến, văn bản phát hành của Sở; quản lý các văn bản tài liệu mật theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

1.9. Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ:

- Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đến nộp tại Sở theo cơ chế một cửa.

- Theo dõi hồ sơ đầu vào và đầu ra, kiểm tra quá trình thụ lý hồ sơ của các phòng chuyên môn, tổng hợp và báo cáo kịp thời những hồ sơ tồn động, vướng mắc để Ban Giám đốc Sở xử lý.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc tại Sở.

- Phát phiếu thăm dò và tổng hợp các ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức để báo cáo Ban Giám đốc Sở.

1.10. Công tác bảo vệ cơ quan:

- Bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn cơ quan, quản lý người và các phương tiện, tài sản, trang thiết bị ra vào cơ quan.

- Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác để xe đúng nơi quy định.

- Phối hợp với Đội phòng cháy chữa cháy của cơ quan, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ.

1.11. Lái xe:

- Phục vụ công tác cho lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn khi có lệnh của lãnh đạo Sở. Lái xe bảo đảm an toàn tuyệt đối khi xe vận hành, giữ gìn, bảo quản xe kịp thời để đảm bảo kế hoạch phục vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì xe và làm thủ tục thanh quyết toán theo chế độ và quy định của Nhà nước.

2. Biên chế của Văn phòng do Giám  đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của cơ quan do UBND tỉnh giao.

 

Chương III

Mối quan hệ làm việc

 

Điều 4. Mối quan hệ làm việc

1. Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Lãnh đạo Sở về kết quả công việc được giao.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở thì Văn phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị đó giải quyết.

Khi có yêu cầu của phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở về việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị đó mà liên quan đến lĩnh vực công tác của Văn phòng thì Văn phòng có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Văn phòng với các phòng ban, đơn vị liên quan, Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết văn bản, và kiểm tra lại bản dự thảo văn bản trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành. Đồng thời các phòng ban chuyển văn bản đã được lãnh đạo Sở ký xuống Văn phòng để theo dõi tiến độ xử lý văn bản của các phòng, ban chuyên môn và ghi số, ngày, tháng, năm, pho to, đóng dấu, phát hành văn bản đến các nơi liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp, xây dựng các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của toàn cơ quan và một số công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

 

Chương IV

Điều khoản thi hành

 

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ ở Điều 2; xác định phạm vi, quyền hạn phân công nhiệm vụ đối với từng công chức, nhân viên thuộc Văn phòng Sở theo từng chức danh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi, Chánh Văn phòng có trách nhiệm đề xuất để Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Tải về: File 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay5,085
  • Tháng hiện tại20,647
  • Tổng lượt truy cập8,852,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây