Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu

Chủ nhật - 06/11/2022 22:53 70 0
(ĐSCVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trước yêu cầu cấp thiết đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, điều đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đấu tranh tư tưởng là một mặt trận phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao và phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối; ban hành các văn bản hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo 35 và duy trì hoạt động. Trong năm 2021, để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, việc tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Đảng bộ Khối phát động đã có hiệu quả tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu, trong giai đoạn tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ nhiệm vụ của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gồm 2 việc chính là bảo vệ và đấu tranh. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ đảng viên trong Khối.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tại hội nghị, Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” do đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày cho thấy, ngay sau khi Chỉ thị 01 ban hành, hầu hết các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, sớm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và ban hành các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đa số các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã phối hợp với ban cán sự Đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan Trung ương ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo 35.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày báo cáo kết quả
01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về
“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương”.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ Khối tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và Nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”; “Kết quả hoạt động và một số bài học kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Giao thông Vận tải”… do các báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo./.

Theo nguồn: https://dangcongsan.vn/Lê Trung Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay9,374
  • Tháng hiện tại307,276
  • Tổng lượt truy cập10,959,617
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây