Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 09 thán 01 năm 2012 của Sở Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Thứ sáu - 26/10/2012 03:58 1.214 0
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ XÂY DỰNG

       Số:  21/QĐ-SXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Bình Phước, ngày  09  tháng  01  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp

thông tin trên cổng thông tin điện của Sở Xây dựng

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nội dung theo quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

         

                                                                                  GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);                                                                                        

- Sở TT & TT (để biết);                                                              Đã ký

 - Như điều 3;

- Lưu VT.                                                                                          

                                                                        NGUYỄN HOÀNG HÙNG                                                                                             


  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            SỞ XÂY DỰNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            

QUY CHẾ

Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin

trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 09/ 01 /2012

 của Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước)

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (gọi tắt là trang Web) bao gồm:

- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên trang Web;

- Công tác biên tập và quản lý trang Web;

- Các công tác khác trên mạng.

 2. Quy định này áp dụng cho công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

 Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ

1. Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng có chức năng:

a) Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng của tỉnh; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước của ngành xây dựng;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành xây dựng;

c) Hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của lãnh đạo Sở Xây dựng;

d) Triển khai hoạt động dịch vụ công của Sở Xây dựng;

e) Tổ chức tiếp dân trên mạng.

2. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (gọi tắt là trang Web)

3. Địa chỉ: http://sxd.binhphuoc.gov.vn

 

Chương II

QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3.  Nguyên tắc quản lý, vận hành trang Web

1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Trang Web phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý trang Web.

2. Khuyến khích việc sử dụng trang Web để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên trang Web, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 4.  Quản lý trang Web

 1. Trang Web hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng;

 2. Ban Biên tập trang Web (Ban biên tập) có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển trang Web; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến trang Web Sở Xây dựng;

 3. Mọi hoạt động của trang Web phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Giám đốc Sở.

 Điều 5.  Kinh phí hoạt động của trang Web

 Kinh phí hoạt động của Trang Web được cân đối trong dự toán được giao hàng năm của Sở do ngân sách tỉnh cấp bao gồm các khoản:

- Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên internet;

- Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;

- Chế độ phụ cấp trách nhiệm của Ban Biên tập, chế độ nhuận bút của các tin tức, bài ảnh được đăng trên trang Web của Sở thực hiện theo quy định.

- Các khoản chi khác được Giám đốc Sở duyệt theo đề nghị của Ban Biên tập.

 

Chương III

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 

 Điều 6.  Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật

Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Trang Web bao gồm các nội dung sau:

1. Giới thiệu chung về Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành . . .).

2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành xây dựng.

3. Các thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc.

4. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc.

5. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, hợp tác quốc tế . . .).

6. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, . . . của ngành.

`           7. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên .v.v . . .

8. Thông báo, trả lời phỏng vấn báo chí và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Sở Xây dựng và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực xây dựng.

9. Danh bạ địa chỉ thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

10. Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan Sở Xây dựng trên môi trường mạng.

11. Lịch làm việc của Sở.

12. Các thông tin cần thiết khác.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành trang Web

1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

a) Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan . . . phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

e) Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Lợi dụng Cổng tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử). Ban Biên tập có trách nhiệm xem xét để cấp phép đăng tải hay quyết định gỡ bỏ nếu xét thấy không phù hợp.

2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.

3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các phòng, ban, đơn vị (gọi chung là đơn vị)

1. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu  thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Cổng thông tin theo các chuyên mục được quy định.

2. Các văn bản pháp quy không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục nơi nhận: “công bố trên Cổng thông tin điện tử”.

3. Mỗi đơn vị có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân báo cáo Thủ trưởng đơn vị trong ngày.

4. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn . . . từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích. 

5. Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về:

a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do công chức, viên chức, nhân viên thuộc phòng ban, đơn vị mình đưa tin.

b) Trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của phòng ban, đơn vị.

c) Duyệt tin, sửa chính tả trước khi gửi cho Ban biên tập.

 Điều 10.  Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.

2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh về hoạt động mới, quá trình hoạt động . . . phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của các phòng ban, đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi lên.

3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày.

4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên trang Web.

 

Chương IV

CÔNG TÁC BIÊN TẬP

 

Điều 11.  Ban Biên tập trang Web Sở Xây dựng

 1. Ban Biên tập trang Web Sở Xây dựng do Giám đốc Sở ra quyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

 2. Ban Biên tập gồm: Trưởng ban,  Phó Trưởng ban và các ủy viên.

 Điều 12.  Nhiệm vụ của Ban Biên tập Trang Web Sở Xây dựng

 1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi trang Web Sở qua các hình thức được quy định tại Điều 8 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của trang Web Sở được quy định tại Quy chế này hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở, đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, dữ liệu cho trang Web Sở Xây dựng;

 2. Biên tập, xử lý các tin của các cổng tin, chuyên mục và chuyên đề.

 3. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.

 5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo lãnh đạo Sở và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Sở.

 6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài Sở Xây dựng để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều 13.  Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Biên tập

 1. Trưởng Ban Biên tập: Trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nội dung được đưa lên trang Web Sở Xây dựng;

2. Phó Trưởng ban biên tập: Phụ trách quản trị - tài chính.

3. Phó Trưởng ban biên tập: Chịu trách nhiệm kiểm tra và xuất bản tin lên trang Web (sau khi Trưởng ban biên tập duyệt).

4. Các ủy viên Ban biên tập: Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình được phân công về Trưởng, Phó ban biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7,  Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

Điều 14.  Khen thưởng

 Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của trang Web Sở Xây dựng, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

 Điều 15.  Xử lý vi phạm

 Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chậm trễ, không cung cấp các thông tin cập nhật của phòng ban, đơn vị mình lên trang Web hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Giám đốc.

 Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Sở Xây dựng.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 Điều 16.  Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung

 Tất cả công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của Quy chế  này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng./.

 

                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                                   

                                                                                Đã ký

                                                 

                                                                    Nguyễn Hoàng hùng

File đính kèm [tải về

                                                                                   

 

 

                    

 

 

 

               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,085
  • Tháng hiện tại20,758
  • Tổng lượt truy cập8,852,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây